ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на БАКБА

ПОКАНА

ЗА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБНИТЕ БРОКЕРИ И АГЕНТИ

Уважаеми колеги,

На свое заседание Управителният съвет на БАКБА, в съответствие с чл. 12, т.3 взе решение за свикване на годишно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе на 25.04.2023 год. от 14:00 ч. в конферентна зала „Перла“ на хотел Аква, Варна при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

      1. Приемане Отчет дейността на УС за 2021-2022г.

Док. Председател на УС

  1. Приемане Отчет за финансовото състояние за 2021-2022 г. и освобождаване от отговорност.

Док. Председател на УС

  1. Приемане Бюджет на БАКБА за 2023 - 2024 г.

Док. Председател на УС

  1. Приемане План за работа на БАКБА за 2023 – 24 г.

Док. Председател на УС

  1. Промяна в Устава на БАКБА

Док. Председателя на събранието

  1. Освобождаване на фирми като членове на БАКБА поради системно неплащане на членски внос.

Док. Председател на събранието

  1. Освобождаване на досегашните членове на Управителния съвет и избор на нови членове на Управителен съвет.
 
  1. Освобождаване на досегашните членове на Котролния съвет и избор на нови членове на Контролния съвет.
 
  1. Освобождаване на досегашния председател на Управителния съвет и представляващ сдружението и избор на нов Председател на Управителния съвет и представляващ сдружението.
 
  1. Разни
 

 

10.04.2023 г.

   Варна

Председател УС на БАКБА:

Никола Христов