Откриване на инициативата "Дълбоко технологичен иновационен порт Варна"

Днес, в Икономически университет – Варна, бе дадено началото на инициативата "Дълбоко технологичен иновационен порт Варна". Инициативата има за цел създаване и развитие на устойчиви технологични иновации, на която от страна на БАКБА взе участие Свилен Крайчев - директор на Асоциацията. В откриването се включи онлайн лично европейският комисар Мария Габриел, която отговаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта към ЕК. В своята реч, тя ултимативно заяви, че силно вярва, че Варна има огромен потенциал и той ще бъде широко разгърнат в интерес на всички заинтересовани страни. Също така участваха и министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, министърът на туризма д-р Илин Димитров, както и други представители на университетите, научните институти и бизнеса.

Главната идея на тази инициатива е, Варна да се превърне в център за създаване и внедряване на дълбоко технологични иновации, които да спомагат за подобряването на социално-икономическото развитие на региона, България и Европа посредством засилено взаимодействие между различни заинтересовани страни – академия, бизнес, стартъп, младежки организации, местна администрация и др.

Стратегическата цел на Дълбоко технологичения иновационен процес е увеличаване на иновационните възможности чрез изграждане на мрежа от центрове в различни региони на Европа, които ще работят за създаването и развитието на дълбоко-технологични иновации в различни области.

Само за пояснение, тези центрове в различните европейски региони ги наричат „долини“. Предполага се, че това идва по подобие на американската „Силициева долина“. За Варна обаче „долина“ очевидно съвсем не е подходящо и за това единствено тук е „порт“, т.е. пристанище. Тази логична промяна я дължим на г-жа Милена Стойчева, която тя ни сподели на среща преди откриването. С нейните дружества Junior Achievement България („JA България“) и дъщерното й дружество The Edge - R&BD тя е и инициатор на избора на Варна.

Изборът на Варна не е съвсем емоционален, а по-скоро се базира на факта, че във Варна има 6 университета, много научни институти, много предприятия и неправителствени организации заети в Синята икономика, както и развит туризъм, промишленост и IT индустрия, което е един добър потенциал за подобна дейност.

Форумът бе открит от ректорът на Икономически университет Варна - проф д-р Евгени Станимиров, който даде думата на гостите на форума. В своето изказване, министър А. Пулев заяви, че от следващия програмен период ще бъдат осигурени над 2 млрд. лв. за съвместни инициативи между наука, университети, научни институти и бизнес по Програмата за научни изследвания и иновации. Всички те ще могат да участват с проекти за съвместни програми за дълбока технологична трансформация с общ бюджет от 100 млн. евро., както и за иновативни ваучери на предприятията за използване на научна експертиза за 25 млн. Евро. По програмата ще са допустими още съвместни проекти за разработване на нови продукти и пазари чрез потенциала на зелените и цифрови технологии и иновации с общ бюджет от 30 млн. евро.

Какво предстои:

  • Учредяване на "Дълбоко технологичен иновационен порт Варна" с участието на всички заинтересовани страни.
  • Идентифициране на приоритети за развитие с потенциал за съществен ръст от внедряването на технологични иновации на база на уникалните дадености на региона.
  • Изясняване на комплексните ползи от сътрудничеството при трансфера на иновации за заинтересованите страни чрез провеждане на дълбочинни интервюта и срещи дискусии.
  • Разработване на план и провеждане на събития за популяризиране на екосистемата, в т.ч. с подкрепата на международните партньори.
  • Разработване на система от индикатори за проследяване ефекта от трансфера на иновации и измерими цели за 5-годишен период.
  • Изграждане на база данни за стартъпи за последните 5 години, преглед на текущото им състояние и идентифициране на перспективни такива.
  • Разработване на стратегия за привличане на участници в нови стартъп и скейлъп проекти и за привличане на финансиране и среда за внедряване на технологични иновации в бизнеса.
  • Разработване на внедрителски проекти за иновации с помощта на изградения в университетите научен капацитет.
  • Позициониране на Варна като своеобразна лаборатория за експериментиране, тестване и валидиране на високо-технологични иновации и създаване на стартъпи и скейлъпи.

Силно се надяваме, че тази инициатива да повлияе положително на иновационната политика на нашите членове и те ще се възползват максимално от нея.

 

rsz Форумът

rsz ЕСтанимиров

rsz Габриел

rsz Милена